Technica.ee üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad üldtingimused (Üldtingimused) reguleerivad poolte vahelisi õigusi ja kohustusi Technica Translations OÜ (TT) poolt tõlketeenuste osutamisel tõlketeenuse tellijale (Klient, koos TT-ga edaspidi Pooled või mõni neist Pool).

1.2. Üldtingimused kohalduvad iga kord kui Tellija tellib ja TT aktsepteerib tellimuse ja osutab Kliendile teenust. Pooled võivad kokku leppida ka Üldtingimustest erinevates tingimustes (Eritingimused). Eritingimused asendavad Üldtingimusi ulatuses, milles need on omavahel vastuolus, muus osas Eritingimused ja Üldtingimused täiendavad üksteist (Üldtingimused ja Eritingimused koos – Leping). Eritingimustes võidakse kokku leppida ja need on siduvad, kui seda on tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-maili teel).

1.3. Kliendiga võidakse sõlmida eraldiseisev püsikliendileping, mis saadetakse Kliendile eraldiseisvalt e-maili teel. Püsiklindilepingule kohaldatakse Üldtingimusi ulatuses, milles Püsikliendilepingus ei ole toodud teisiti.

2. TEENUSED JA NENDE TELLIMINE

2.1. TT osutab Kliendile Teenuseid (defineeritud allpool) Kliendi esitatud tellimuse alusel ja Üldtingimustes kokkulepitud korras ning tingimustel. Kui TT ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti, osutab TT tõlketeenuseid.

2.2. Tellimus Teenuse osutamiseks esitatakse kas TT veebilehe www.technica.ee kaudu või e-maili teel. TT kohustub täitma tellimuse, st osutama Teenust pärast seda, kui Pooled on jõudnud Teenuses ja selle tingimustes kokkuleppele ja TT on nende täitmist kinnitanud, saates Kliendile vastavasisulise e-maili, milles tellimus on selgesõnaliselt kinnitatud.

2.3. Tellimuse esitamise ja selle kinnitamise protsessi käigus lepitakse kokku ka Teenuse iseloom, selle eest makstav tasu ja tellimuse täitmise tähtaeg, millised on Pooltele siduvad. Kui pärast tellimuse kinnitamist TT poolt on vajalik muude tingimuste kokku leppimine, siis on neis kokkuleppe saavutamisel siduvaks ka sellised muud tingimused.

2.4. Tõlketeenuse osutamise eesmärgiks on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ja täielikkusega (Tõlketeenus). Muude kui Tõlketeenuste puhul (Lisateenused) lepitakse teenuse iseloom ja eesmärk Poolte vahel eraldi kokku.

2.5. TT-poolne Tõlketeenus sisaldab alati järgnevaid teenuseid: algteksti analüüs, algteksti tõlkimine lähtekeelest sihtkeelde ja tehniline kvaliteedikontroll.

2.6. TT võib eraldiseisva kokkuleppe alusel osutada ka Lisateenuseid: tekstide mitmesugune toimetamine, masintõlke järeltoimetamine, loominguline tõlge, küljendustööd ja mitmesugused terminoloogiahaldusega seotud tehnilised tööd (üheskoos Tõlketeenusega või mistahes neist Teenus).

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Poolte õigused ja kohustused:

3.1.1. Pooled kohustuvad täitma enda kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades Teenuse osutamise valdkonnas kehtivaid tavasid ja praktikat.

3.2. Kliendi õigused ja kohustused:

3.2.1. Kliendil on õigus avaldada TT-le Teenuse sihtotstarve. Teenuse eesmärgi avaldamata jätmisel loevad pooled Teenuse sihtotstarbeks selle tulemusena loodu ärilisel eesmärgi kasutamise. Kliendil on õigus kasutada Teenuse käigus loodud teost vaid selle sihtotstarbelisel eesmärgil (s.o kas eraldiseisvalt avaldatud eesmärgil või siis Üldtingimuste alusel määratletud eesmärgil). Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui sellel, mis TT-le teatatud, ei vastuta TT sellest tuleneda võivate ebatäpsuste ning sellest põhjustatud kahjude eest va kui need põhjustavad tervisekahjustuse, surma või on ebatäpsuse põhjustanud TT raske hooletus või tahtlus.

3.2.2. Kliendil on õigus saada Teenust mahus ja ajaks, milles on Poolte vahel kokku lepitud.

3.2.3. Klient kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt peatükis 6 toodule.

3.2.4. Klient kohustub esitama TT-le Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni ja materjalid selleks kokku lepitud aja jooksul, kuid kokkuleppe mittesaavutamisel ajaks, mis on mõistlikult vajalik selleks, et TT saaks Teenust osutada kokku lepitud viisil, mis on määratletud TT poolt enne tellimuse kinnitamist.

3.2.5. Kliendil on õigus nõuda kokkulepitud Teenuse osutamist kokkulepitud ajaks. Kliendil ei ole õigust nõuda Teenuse osutamist kokkulepitud ajaks, kui ta viivitab Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni ja materjalide TT-le edastamisega või kui Teenuse osutamist takistab asjaolu, mille ilmnemise riisikot ei kanna TT.

3.2.6. Kliendil on õigus Teenuse käigus loodud teos kätte saada TT-ga kokkulepitud viisil. Kui pooled ei ole Teenuse osutamise viisi eraldi kokku leppinud, antakse Teenuse osutamise käigus loodud teos Kliendile üle elektrooniliselt, saates selle meiliaadressile, mida Klient kasutas Teenuse tellimiseks.

3.2.7. Kliendil on õigus nõuda Teenuse osutamise käigus loodud teose parandamist, kui sellel on ilmnenud vead, mille eest TT vastutab ja vastav nõue peab olema esitatud 14 kalendripäeva jooksul pärast Teenuse käigus loodud teose kättesaamist.

3.2.8. Kliendil on õigus Teenuse tellimus igal ajal tühistada, kuid sellisel juhul peab ta tasuma selle osa kokkulepitud Teenuse maksumusest, mis vastab tühistamise hetkeks juba teostatud Teenuse mahule. Klient kinnitab, et on teadlik, et Teenuse osutamisel kaotab ta VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud ülesütlemise õiguse.

3.2.9. Kliendil on õigus Teenuse mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

3.3. TT õigused ja kohustused:

3.3.1. TT-l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu maksmist vastavalt punktis 6 toodule.

3.3.2. TT-l on õigus saada Kliendilt täiendavat informatsiooni, selgitusi ja täpsustusi Teenuse sihtotstarbe kohta Kliendiga kokkulepitud ajal või ajal, mis on TT poolt määratletud enne tellimuse kinnitamist või selle käigus.

3.3.3. TT kohustub tagama Teenuse osutamise Kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul (eksimisruumiga kuni 2 tundi). Poolte vahel kokkulepitud tähtajast kinnipidamise eelduseks on, et Klient on õigeaegselt ja kokkulepitud tähtajaks esitanud TT-le Teenuse osutamiseks vajalikud materjalid ja informatsiooni.

3.3.4. TT kohustub Klienti viivitamata teavitama Teenuse osutamist takistavatest asjaoludest. Kliendi poolt Teenuse osutamist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmisel, kui see on Kliendi vastutusalas, ei vastuta TT sellest tingitud puuduste eest Teenuse osutamise käigus loodud teoses või selle mittetähtaegse osutamise eest.

3.3.5. TT kohustub säilitama kõiki Teenuse osutamisega seotud materjale, sh alg- ja lõppfaile, terminibaase, tõlkemälusid jne 2 kuud pärast Teenuse käigus loodud teose lõplikku üleandmist Kliendile, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Teenuse osutamise käigus loodud teos ei ole TT-st mitteolenevatel põhjustel Kliendile üle antud 2 kuu jooksul, on TT-l õigus kõik Teenusega seotud materjalid hävitada. Pooled võivad eraldi kokku leppida erinevas materjalide säilitamise kestuses.

4. AUTORIÕIGUSED

4.1. Teenuse osutamisel loodud tulemus on autoriõiguste objekt (tuletatud teos). Teenuse osutamisel loodud teose varalised autoriõigused antakse Kliendile üle teose üleandmisel Kliendile tingimusel, et selle eest on tasutud kokkulepitud tasu. Klient võib Teenuse osutamisel loodud teost kasutada üksnes pärast Teenuse eest täielikult tasumist, kui Pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud.

4.2. Koos Teenuse osutamisel loodud teose varaliste autoriõiguste üleandmisega antakse Kliendile ka piiramatu ja üleantav ainulitsents koos all-litsentside andmise õigusega teose suhtes tekkinud mitteloovutavate (isiklike) autoriõiguste teostamiseks kuni autoriõiguste kehtivuse lõppemiseni.

4.3. Teenuse tellimisega annab Klient TT-le õiguse tuletatud teose (tõlke) loomiseks. Klient vastutab täies mahus selle eest, et Teenuse tellimisega TT-lt ja Teenuse osutamisega TT poolt ei rikuta kolmandate isikute autori- või teisi intellektuaalse omandi õigusi. TT ei ole ühelgi viisil selliste rikkumiste eest vastutav ja mistahes kolmandate isikute sellekohastest nõuetest tulenevad kulud ja kahjud kohustub Klient hüvitama TT-le viivitamatult.

4.4. Hoolimata eelpooltoodust on TT-l õigus salvestada ja kasutada Teenuse tulemusena loodud tulemust (tuletatud teost) ja Teenuse osutamiseks üleantud algteksti enda tõlkeprogrammide tõlkemäludes (salvestub automaatselt).

5. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE KAITSE

5.1. Võttes arvesse, et TT osutab Kliendile Teenust, tunnistavad pooled, et Klient võib Teenuse osutamise käigus TT-le avaldada teatud konfidentsiaalset informatsiooni Kliendi enda ja tema klientide ja töötajate kohta (Konfidentsiaalne Informatsioon), milleks on muuhulgas järgmine teave: tõlgitava teksti sisu, informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja isiku, majandusliku seisundi, tehingu, raamatupidamis- ja mistahes muude andmete ja/või protseduurireeglite kohta; informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja plaanide või strateegiliste otsuste kohta; mistahes muu informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja tegevuse kohta, mis ei ole avalik.

5.2. TT kohustub hoidma Konfidentsiaalset Informatsiooni rangelt salajas rakendades selleks tänapäevaseid andmekaitse ja muid asjakohaseid meetmeid. TT kohustub kasutama Konfidentsiaalset Informatsiooni üksnes Lepingu täitmiseks ja Lepingus kokkulepitud eesmärkidel. TT on kohustatud mitte kasutama Konfidentsiaalset Informatsiooni enda huvides (v.a kui Lepingus on sätestatud teisiti) ega laskma kolmandatel isikutel kasutada Konfidentsiaalset Informatsiooni endi huvides. TT on kohustatud esimesel nõudmisel kustutama kogu Konfidentsiaalse Informatsiooni kõigil informatsioonikandjatel (muuhulgas koopiad). TT on kohustatud tagama, et tema töötajad, esindajad, konsultandid, alltöövõtjad või muud temaga seotud isikud täidavad käesolevat konfidentsiaalsuskohustust. TT on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni, mis on talle teatavaks saanud seoses Teenuse osutamisega.

5.3. Konfidentsiaalse Informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul või otseselt Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras.

5.4. Konfidentsiaalse Informatsiooni avaldamisega võrdsustatakse ka informatsiooni mistahes moel või viisil tõlgendamist, kasutamist, edasiandmist, kopeerimist, paljundamist ja/või mistahes muul moel otseselt või kaudselt levitamist ja/või avaldamist kolmandatele isikutele.

5.5. TT on kohustatud garanteerima Kliendi poolt edastatud informatsiooni säilimise konfidentsiaalsena ka pärast seda, kui Teenus on osutatud ja Teenuse osutamise käigus loodud teos on Kliendile üle antud.

5.6. TT tagab oma vastutusalas kõikide andmekaitsealaste õigusaktide täitmise. TT privaatsusteade on kättesaadav veebilehel https://www.technicatranslations.com/privaatsusteade/

5.7. Klient kinnitab, et lähtematerjalid ei sisalda isikuandmeid EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (Üldmäärus) mõttes. Igal juhul kinnitab Klient, et lähtematerjalid ei sisalda eriliigilisi isikuandmeid Üldmääruse mõttes. Kui lähtematerjalid sisaldavad sellegipoolest isikuandmeid, loetakse isikuandmed Konfidentsiaalseks Informatsiooniks ning TT nende isikuandmete volitatud töötlejaks Üldmääruse mõttes. Sellisel juhul kohaldub isikuandmete töötlemisele lisaks Lepingule ka andmetöötlusleping (Andmetöötlusleping).

5.8. Käesolevas peatükis 5 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult, kuid siiski üksnes ulatuses, mis on vajalik Kliendi õigustatud huvide kaitseks.

6. TASU JA MAKSMISE KORD

6.1. Klient maksab Teenuse osutamise eest TT-le tasu vastavalt Kliendile esitatud arvele, tellimuse esitamise käigus kokkulepitud või hiljem täpsustatud summas või nende puudumisel TT kehtivale hinnakirjale.

6.2. Tekstide mahtu arvestatakse algteksti sõnade arvu alusel, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Vastavasisulise kokkuleppe olemasolul võib Teenuste hinda arvestada teksti mahu (nt lehekülgede või ridade järgi), tundide või muude ühikute alusel vastavalt Poolte vahelisele kokkuleppele.

6.3. Teenuse hinnad võivad sõltuda keelepaarist, tekstide keerukuse astmest ja osutatavate Teenuste iseloomust.

6.4. Kui Klient ei teavita TT-d Teenuse osutamisega seonduvatest eriootustest või -tingimustest või ei esita algmaterjale TT-le hinnapäringu tegemise ajal, esitab TT Kliendile üksnes hinnangulise hinnapakkumise, mida on TT-l õigus korrigeerida pärast vajalike materjalide või informatsiooni laekumist.

6.5. Teenuse eest makstakse arve alusel pärast Teenuse osutamise käigus valminud teose edastamist Kliendile (tasumise kohustus on seotud teose valmimisega) ja arve tasutakse pangaülekandega arvel näidatud TT arveldusarvele, välja arvatud juhul, kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud. TT-l on õigus nõuda Teenuse eest ettemaksu.

6.6. Teenuse eest tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest, milline täpne päev on näidatud arvel. Eeltoodu kehtib ka olukorras, kus TT on Teenuse osutanud vastavalt kokkuleppele Kliendiga, aga Teenuse osutamise käigus loodud teost ei ole TT-st mitteolenevatel põhjustel võimalik Kliendile üle anda.

6.7. Tellimuse tühistamisel Kliendi poolt, on Klient kohustatud TT-le tasuma tühistamise hetkeks osutatud Teenuse mahu eest.

7. VASTUTUS

7.1. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

7.2. Välja arvatud juhul, kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti, st allpooltoodu ei kohaldu tervisekahju, surma või tahtluse ja raske hooletuse puhul:

7.2.1. on TT vastutus Kliendi ees piiratud Teenuse eest tasumisele kuuluva summaga ja TT vastutab üksnes otsese varalise kahju eest.

7.2.2. TT ei vastuta kaudsete kahjude, vastutuskahju ja muu sarnase kahju eest, mis on Kliendile tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

7.2.3. Kliendil on õigus TT-le esitada pretensioon Teenuse kvaliteedi kohta 14 kalendripäeva jooksul alates Teenus osutamise käigus loodud teose kättesaamisest. Kliendil puudub õigus esitada pretensioon, kui Teenuse osutamiseks esitatud algfailid olid ebakvaliteetsed, loetamatud või raskesti loetavad või nende sisu mõnel muul põhjusel arusaamatu.

7.2.4. Kui Kliendi poolt esitatud pretensioon on põhjendatud, lepivad pooled eraldi kokku tähtaja, mille jooksul TT kõrvaldab puudused omal kulul.

7.2.5. Pretensiooni esitamine või soov teha tõlkes muudatusi ei anna Kliendile õigust viivitada tõlke eest tasumisele kuuluva summa maksmisega.

7.2.6. Kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud, ei vastuta TT tõlkes esinevate stiililiste või spetsiifiliste terminite, lühendite muudatuste eest; nimede või aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku; tarkvara ühildamisprobleemide eest; kvaliteedi igakülgse kontrolli olemasolu eest, kui Teenus on tellitud kiirtööna; sihttekstis esinevate vigade eest, mille on tinginud vead algtekstis (s.o lähtekeelses tekstis).

7.2.7. Rahaliste kohustuste tasumisega viivitamise korral on Klient kohustatud tasuma viivist 0,05% päevas viivituses oldud summalt kuni võlgnevuse tasumiseni.

8. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Üldtingimustele ja Teenuse osutamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.2. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi koheselt lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

8.3. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. TT vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest 7 tööpäeva jooksul pretensiooni esitamise päevast.

8.4. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Kliendi kaebuse alusel Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon (kui Klient on tarbija) või lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

8.5. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse TT asukohajärgses kohtus, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seaduse imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. TT-l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued Üldtingimused TT veebilehel. Uued Üldtingimused jõustuvad alates avaldamisest ja kehtivad nende Teenuste osas, milles lepitakse nende osutamine kokku pärast uute Üldtingimuste jõustumist.

9.2. Üldtingimuste mistahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.

ANDMETÖÖTLUSLEPING

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev Andmetöötlusleping kohaldub, kui lähtematerjalid sisaldavad isikuandmeid Üldmääruse mõttes.

1.2. TT tegutseb Kliendi poolt TT-le edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud isikuandmete töötlemisel Kliendi kui vastutava töötleja (Vastutav Töötleja) volitatud töötlejana (Volitatud Töötleja) Üldmääruse mõttes.

1.3. Andmetöötluslepinguga reguleerivad Pooled Üldmääruse artikli 28 kohaseid õigusi ja kohustusi ning tagavad, et Volitatud Töötleja töötleb Vastutava Töötleja nimel isikuandmeid kooskõlas Andmetöötluslepingu, Üldmääruse ja teiste kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega.

1.4. Kõiki Andmetöötluslepingus ja Lepingus defineerimata mõisteid tuleks mõista selliselt, nagu need on defineeritud Üldmääruses.

1.5. Andmetöötlusleping asendab kõik eelnevad Pooltevahelised kokkulepped seoses isikuandmete töötlemisega Teenuse osutamisel. Andmetöötluslepingu ja Lepingu vahelise isikuandmete töötlemisega seonduva vastuolu korral lähtutakse Andmetöötluslepingust.

2. TÖÖTLEMISE EESMÄRK, ULATUS JA KESTVUS

2.1. Volitatud Töötleja töötleb Vastutava Töötleja nimel isikuandmeid Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks (Teenuse osutamiseks).

2.2. Isikuandmete töötlemise täpsem sisu (sh töötlemise laad, isikuandmete liigid ja andmesubjektide kategooriad) sõltub Teenuse olemusest ja lähtematerjalide sisust. Isikuandmete töötlemise eesmärk on Lepingu täitmine (Teenuse osutamine).

2.3. Volitatud Töötlejal ei ole õigust töödelda Lepingu täitmisel Vastutava Töötleja poolt Volitatud Töötlejale edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud isikuandmeid mistahes muul kui Andmetöötluslepingus ja Lepingus sätestatud viisil, eesmärgil ja ulatuses, välja arvatud juhul, kui ta on kohustatud seda tegema kohalduvate õigusaktide alusel, millisel juhul teavitab Volitatud Töötleja enne isikuandmete töötlemist sellest Vastutavat Töötlejat, kui selline teavitamine ei ole olulise avaliku huvi tõttu kohalduva õiguse alusel keelatud.

2.4. Volitatud Töötleja töötleb isikuandmeid Lepingu kehtivuse ajal seni, kuni see on Lepingu täitmiseks vajalik, v.a kui Andmetöötluslepingust või Lepingust ei tulene teisiti.

3. VOLITATUD TÖÖTLEJA KOHUSTUSED

3.1. Piiratud õigused. Volitatud Töötleja töötleb isikuandmeid üksnes Vastutava Töötleja poolt antud dokumenteeritud juhiste kohaselt ja kooskõlas Andmetöötluslepingu, Lepingu, Üldmääruse ja teiste kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega. Vastutava Töötleja antud juhised Andmetöötluslepingu sõlmimise ajal on sätestatud Andmetöötluslepingus.

3.2. Turvalisus. Volitatud Töötleja rakendab kõiki asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, millega tagatakse isikuandmete turvalisuse nõuetekohane tase vastavalt Üldmäärusele, teistele kohalduvatele andmekaitsealastele õigusaktidele, Vastutava Töötleja mõistlikele juhistele ja parimatele praktikatele.

3.3. Isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamine. Volitatud Töötleja teavitab Vastutavat Töötlejat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul Volitatud Töötlejale teatavaks saanud tegelikust või võimalikust isikuandmetega seotud rikkumisest.

3.4. Koostöö. Volitatud Töötleja:

3.4.1. võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, aitab võimaluse piires Vastutaval Töötlejal asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita Vastutava Töötleja Üldmäärusest ja teistest kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sh kohustust vastata taotlustele andmesubjektide õiguste teostamiseks.

3.4.2. edastab Vastutavale Töötlejale viivitusteta kõik andmesubjektide, Andmekaitse Inspektsiooni või muude kolmandate isikute poolt esitatud päringud või pöördumised, mis puudutavad volitatud töötlemise toiminguid või töödeldavaid isikuandmeid. Volitatud Töötlejal on keelatud ilma Vastutava Töötleja eelneva nõusolekuta nimetatud päringutele või pöördumistele vastata, välja arvatud juhul, kui ta on kohustatud seda tegema kohalduvate õigusaktide alusel, millisel juhul teavitab Volitatud Töötleja sellest eelnevalt Vastutavat Töötlejat.

3.4.3. teeb Vastutavale Töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik Volitatud Töötleja Andmetöötluslepingus, Üldmääruses ja teistes kohalduvates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks.

3.4.4. võimaldab Vastutaval Töötlejal või tema poolt volitatud muul sõltumatul audiitoril teha mõistlike intervallide järel põhjendatud auditeid, sealhulgas kontrolle. Auditite ja kontrollide täpsemad tingimused lepitakse Poolte vahel igakordselt kokku, ent igal juhul: (i) toimuvad auditid ja kontrollid Volitatud Töötleja tavapärasel tööajal; (ii) puudutavad auditid ja kontrollid ainult Lepingu alusel töödeldavate isikuandmete töötlemist; (iii) ei takista ega sega auditid ja kontrollid Volitatud Töötleja igapäevast äritegevust; ning (iv) ei kontrollita auditite ja kontrollide käigus mis tahes muid andmeid, mis ei puuduta Lepingu alusel isikuandmete töötlemist, sh TT Konfidentsiaalset Informatsiooni.

3.4.5. teavitab Vastutavat Töötlejat, kui Vastutava Töötleja korraldus läheb tema hinnangul vastuollu Üldmääruse või teiste kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega.

3.5. Alltöötlejate kasutamine. Volitatud Töötleja võib kaasata teisi volitatud töötlejaid (Alltöötlejad), eeldusel, et:

3.5.1. Volitatud Töötleja on veendunud, et Alltöötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab  Andmetöötluslepingu, Üldmääruse ja teiste kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele ning sealjuures tagatakse andmesubjektide õiguste kaitse.

3.5.2. Alltöötlejaga on sõlmitud Üldmäärusele ja käesolevale Andmetöötluslepingule vastav andmetöötlusleping.

3.5.3. Volitatud Töötleja jääb vastutavaks Alltöötleja tegevuse eest.

Andmetöötluslepingu täitmisesse kaasatud Alltöötlejate nimekirja hoiab Volitatud Töötleja. Vastutav Töötleja annab käesolevaga nõusoleku Volitatud Töötleja poolt alltöötlejate kasutamiseks ja Vastutaval Töötlejal on igal ajahetkel õigus nõuda infot alltöötlejate kohta.

3.6. Isikuandmete töötlemine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Volitatud Töötleja võib töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda juhul, kui:

3.6.1. Euroopa Komisjon on teinud otsuse, et asjaomane kolmas riik või selle territoorium või selle üks või mitu kindlaksmääratud sektorit või rahvusvaheline organisatsioon tagab isikuandmete kaitse piisava taseme, või

3.6.2. Volitatud Töötleja on võtnud kasutusele Üldmäärusest tulenevad asjakohased kaitsemeetmed.

Technicatranslations.com kasutab oma lehtedel küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustud kõikide Technica veebilehe küpsiste seadetega. Loe veel