Privaatsusteade

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Technica Translations OÜ (registrikood 14226067 – TT või meie) töötleb vastutava töötlejana Teie isikuandmeid. Privaatsusteade kohaldub, kui:

 • olete tellinud meilt tõlke- või muu teenuse;
 • olete meie lepingupartneri (kliendi, töövõtja, koostööpartneri) esindaja;
 • olete meiega lepingulises suhtes olev tõlkija, toimetaja või muu spetsialist või selleks soovi avaldanud;
 • olete võtnud meiega ühendust.

Juhul, kui Teie isikuandmed sisalduvad mõnes dokumendis, mille meie klient on esitanud meile tõlkimiseks või töötlemiseks, töötleme Teie isikuandmeid volitatud töötlejana meie kliendi kui vastutava töötleja nimel. Sellisel juhul vastutab Teie isikuandmete töötlemise õiguspärasuse ja Teile vastava info edastamise eest meie klient. Selguse huvides tähendab see, et sellisel juhul käesolev privaatsusteade ei kohaldu.

Selleks, et saada teavet selle kohta, kuidas me konkreetsel juhul Teie isikuandmeid töötleme (töödeldavad isikuandmed, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus), leidke palun oma suhe meiega allolevast nimekirjast. Isikuandmete töötlemise üldised tingimused kohalduvad kõigi suhete puhul.

Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. See tähendab, et käesolev privaatsusteade selgitab ainult seda, kuidas me töötleme füüsiliste isikute andmeid ega selgita, kuidas me töötleme juriidiliste isikute andmeid.

Kõiki privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks mõista nii, nagu need on defineeritud EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (üldmäärus).

TEIE SUHE MEIEGA

Olete tellinud meilt tõlke- või muu teenuse

Kui Te olete meie füüsilisest isikust klient või potentsiaalne klient, töötleme Teie järgmisi isikuandmeid, mille edastate meile ise tellimuse või päringu esitamisel:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
 • isikukood ja dokumendi number (kui allkirjastate lepingu digitaalselt);
 • tellimuse andmed;
 • makseandmed;
 • lisainfo (kui olete pidanud vajalikuks meile lisainfot edastada).

Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et teha Teie poolt esitatud tellimuse või päringu põhjal Teile pakkumine, sõlmida tõlke- või muu teenuse leping ja seda lepingut täita, sh sellega seoses Teiega kontakteeruda. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse art 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele).

Olete meie lepingupartneri esindaja

Kui olete meie lepingupartneri esindaja, töötleme Teie järgmisi isikuandmeid, mille edastate meile ise või mille edastab meile mõni teie töökaaslane:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • suhe lepingupartneriga (esindusõigus);
 • kontaktandmed (tööalane telefoninumber ja e-posti aadress);
 • isikukood ja dokumendi number (kui allkirjastate lepingu digitaalselt).

Kasutame Teie isikuandmeid selleks, et teha Teiega seotud juriidilisele isikule pakkumine, sõlmida leping ja seda lepingut täita, sh Teie kui esindajaga kontakteeruda. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvides). Arvestades, et tegemist on Teie tööalaste kontaktandmetega ning tööülesande täitmisega, ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid meie ärihuve üles. Kui soovite üksikasjalikumat teavet meie õigustatud huvi hindamise kohta, siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Olete meiega lepingulises suhtes olev tõlkija, toimetaja või muu spetsialist või selleks soovi avaldanud

Kui Te olete avaldanud soovi liituda meie spetsialistide ringiga, töötleme isikuandmeid, mille olete otsustanud meile oma sooviavalduses esitada, sh järgmisi:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
 • keelekombinatsioonid;
 • kogemus ja eelistused;
 • tarkvaralised oskused;
 • varasem töökogemus.

Samuti töötleme avalikest allikatest (sh sotsiaalmeedia) kättesaadavaid andmeid.

Kui saadate oma sooviavalduse meie veebilehel asuva vormi kaudu, on täitmiseks kohustuslikud ainult tärniga märgitud väljad.

Me kasutame Teie isikuandmeid otsustamaks, kas meil on Teile tööd pakkuda. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek, mille annate sellega, kui meile oma sooviavalduse või CV edastate. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, ent nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Teie avalikest allikatest kättesaadavate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvides kontrollida Teie varasemast töökogemust ja usaldusväärsust). Avalikest allikatest kontrollime üksnes Teie professionaalse kogemuse ja usaldusväärsusega seonduvaid andmeid, mistõttu ei kaalu meie hinnangul Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid meie ärihuve üles. Kui soovite üksikasjalikumat teavet meie õigustatud huvi hindamise kohta, siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Kui Te olete meiega lepingulises suhtes olev spetsialist, töötleme lisaks eelnevale Teie järgmisi isikuandmeid, mille edastate meile ise lepingu sõlmimisel:

 • isikukood ja dokumendi number (kui allkirjastate lepingu digitaalselt;
 • kontonumber;
 • lisainfo (juhul kui olete pidanud vajalikuks meile lisainfot edastada).

Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et sõlmida meievaheline leping ja seda lepingut täita, sh sellega seoses Teiega kontakteeruda. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse art 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele).

Olete võtnud meiega ühendust

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ka siis, kui võtate meiega ühendust mõnel muul, eespool nimetamata eesmärgil. Sellisel juhul kogume ja töötleme Teie selliseid isikuandmeid, mida olete ise otsustanud meile edastada (nt nimi, kontaktandmed ja suhtluse sisu).

Me kasutame Teie sellisel viisil meile edastatud isikuandmeid Teie sõnumile vastamiseks. Samuti võime Teie sõnumi sisu kasutada meie äri arendamiseks (nt tagasiside), ent seda isikustamata kujul. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek, mille annate sellega, kui meile vastava sõnumi edastate. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, ent nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDISED TINGIMUSED

Isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgist, meie õigustatud huvist vajadusel oma õigusi kaitsta või kuni selline kohustus tuleneb seadusest:

 • Raamatupidamisreeglite täitmiseks peame raamatupidamisdokumente säilitama vähemalt 7 aastat alates lepingu sõlmimise majandusaasta lõpust.
 • Vastavalt õigusaktidest tulenevatele aegumistähtaegadele säilitame lepinguliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 3 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast. Selle eesmärgiks on võimaldada meil vajadusel oma õigusi kaitsta.
 • Kui Te esitate meile taotluse lepingu sõlmimiseks, ent Teiega ei sõlmita selle tulemusel lepingut, säilitame vastavalt õigusaktidest tulenevatele aegumistähtaegadele Teie taotluses esitatud isikuandmeid 3 aastat alates lepingu sõlmimisest keeldumisest. Selle eesmärgiks on võimaldada meil vajadusel oma õigusi kaitsta.
 • Kui Te ei ole meie klient, aga võtate meiega ühendust, säilitame Teie kontaktivahetusega seotud andmeid 1 aasta.
 • Kui Te saadate sooviavalduse meiega liitumiseks, aga ei osutu valituks, säilitame Teie isikuandmeid 1 aasta alates negatiivse otsuse tegemisest tulenevalt õigusaktidest tulenevatest aegumistähtaegadest. Selle eesmärgiks on võimaldada meil vajadusel oma õigusi kaitsta. Teie nõusolekul säilitame Teie andmeid kauem, eesmärgiga pakkuda võimalusel teile tööd tulevikus.
 • Kui see on konkreetsel juhul vajalik õigusnõuete koostamiseks või enda nende eest kaitsmiseks, võime Teie isikuandmeid säilitada enda õigustatud huvides ka kauem.

Volitatud töötlejad

Kasutame Teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). Sedasi toimides jääme täielikult vastutavaks Teie isikuandmete ja nende turvalisuse eest. Olenevalt Teie suhtest meiega, võime kasutada Teie isikuandmete töötlemiseks järgmisi volitatud töötlejaid: tõlkehaldussüsteemid, raamatupidamisprogrammid, müügijuhtimisprogrammid, meilihaldusprogrammid.

Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (sealhulgas nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Edastame Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui meil on selleks õigusaktidest tulenev kohustus (näiteks kui oleme kohustatud jagama Teie isikuandmeid järelevalve- või ametiasutustega) või kui Te olete andnud selleks nõusoleku või korralduse.

Võime jagada meiega lepingulises suhtes oleva tõlkija, toimetaja või muu spetsialisti isikustamata (s.o ilma nime ja kontaktandmeteta) CV-d meie klientidega, et klient saaks kontrollida teenust pakkuvate isikute pädevust. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvides anda klientidele nende poolt soovitud mõistlikku teavet, et sõlmida meiega leping). Edastame isikuandmeid ainult ulatuses, millises meie huvid kaaluvad üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused.

Meie õigustatud huvi alusel võime Teie isikuandmeid jagada meie audiitorite, õigusnõustajate ja inkassofirmadega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks üldmääruse art 6 lg 1 punkt f ning me edastame isikuandmeid ainult ulatuses, millises meie huvid kaaluvad üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused (nt kui meil on põhjendatud vajadus esitada audiitorile Teiega sõlmitud lepingutega andmeid või kaitsta oma huve ja õigusi).

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Üldiselt ei edasta me Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu. Juhul, kui see on vajalik, toimub edastamine ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, sealhulgas: (i) kui andmete saaja asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või (ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.

Kui soovite üksikasjalikumat teavet Teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (sealhulgas isikuandmete saajate nimed ja edastamise õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad järgmist:

 • info saamist oma isikuandmete töötlemise kohta, sh koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • olukorras, kus töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil. TEIL ON ÕIGUS OMA KONKREETSEST OLUKORRAST LÄHTUDES ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS TOIMUB ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL. Me ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Palun pange tähele, et need õigused ei ole absoluutsed ning meil on teatud tingimustel õigus Teie taotlusi mitte täita. Näiteks on Teil oma isikuandmete kustutamist õigus nõuda ainult teatud juhtudel ning meil on õigus sellest keelduda, kui meil on Teie isikuandmete töötlemiseks õigusaktidest tulenev kohustus või kui Teie isikuandmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress: Tatari 39, 10134, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee).

Privaatsusteate muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest, kohtupraktikast või järelevalveasutuste suunistest või praktikast, on meil õigus privaatsusteadet ühepoolselt igal ajal muuta. Olulisematest muudatustest teavitame Teid mõistlikult enne muudatuste jõustumist oma veebilehe ja e-posti kaudu. Privaatsusteate eelmised versioonid jäävad kättesaadavaks meie veebilehel.

Kontaktandmed

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, võtke meiega ühendust järgmistel kontaktandmetel:

Aadress: Kopli 25, 10412 Tallinn
E-posti aadress: info@technicatranslations.com
Telefon: 6840050
Kehtib alates 01.03.2021

Küpsiste kasutamine

Technicatranslations.com veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme brauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsiseid hoitakse 6 kuud.

Veebis kasutatavad küpsised

consent — Kasutatakse meeldejätmiseks, kas külastaja on nõustunud küpsiste kasutustingimustega, või tuleks näidata vastavat teadet.

technica — Kasutatakse technicatranslations.com teenuste osutamiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised
Technica lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil ka kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:

 • Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin

Technicatranslations.com kasutab oma lehtedel küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustud kõikide Technica veebilehe küpsiste seadetega. Loe veel